SOCKET SOCKET
CONNECT CONNECT
COMPLETE COMPLETE

เมื่อท่านสูญเสียฟันแท้ไป คอมฟอร์ท ซีรี่ คือ ผลิตภัณฑ์ ที่เหมาะสมกับการใช้งาน

เมื่อท่านสูญเสียฟันแท้ไป คอมฟอร์ท ซีรี่ คือ ผลิตภัณฑ์ ที่เหมาะสมกับการใช้งาน